วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

มาตรฐานการตั้งชื่อตัวแปร Variables Notation

การตั้งชื่อตัวแปรแบบมาตรฐานมีด้วยกัน 3 ชนิด คือ

1. cameICase notation  หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า medial capitals เป็นการตั้งชื่อตัวแปรโดยจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวเล็ก และตัวอักษรของคำถัดไปจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่  เช่น  backColor , firstName, iName

2. Hungarian notation  เป็นการตั้งชื่อโดยกำหนดตัวอักษรย่อชนิดของตัวแปรที่ใช้  โดยตัวอักษรย่อนี้จะต้องเป็นตัวเล็กและนำหน้าชื่อตัวแปรอีกที เช่น

lName : l เป็นตัวอักษรย่อของข้อมูลชนิด long
aName : a เป็นตัวอักษรย่อของข้อมูลชนิด Array
bCheck : b เป็นตัวอักษรย่อของข้อมูลชนิด Boolean

3.pascal notation  ตัวอักษรแรกของแต่ละคำจะเป็นตัวใหญ่ส่วนตัวอักษรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นต้นคำนั้นก็จะเป็นตัวเล็ก  เช่น  BackColor, NumberValueขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือ หนทางสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ สั่งซื้อได้ที่ NetDesign

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

กระบวนการเขียนโปรแกรม Programming Process

กระบวนการเขียนโปรแกรม (Programming  Process) จะเป็นลำดับขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ

1.ขั้นตอนการกำหนดปัญหา

เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะเขียนโปรแกรมจะต้องรู้ปัญหาก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไรซึ่งปัญหาต่าง ๆ นี้ให้พิจารณาจากโปรแกรมต้องทำอะไร, ข้อมูลนำเข้าที่ป้อนให้กับโปรแกรมคืออะไรและผลลัพท์ที่ได้คืออะไร

2.การออกแบบโปรแกรม

ในการออกแบบโปรแกรมนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกอริทึมซึ่งจะต้องให้โปรแกรมนั้นสามารถทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและมีประสิทธิภาพได้ในการออกแบบโปรแกรมจะต้องพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • ต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพยืดหยุ่น
 • ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการแก้ไขและง่ายต่อการพัฒนา
 • ต้องออกแบบให้ถูกต้องไม่ทำให้โปรแกรมผิดเพี้ยน
 • ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าใจโดยสามารถทำให้โปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ เข้าใจในสิ่งที่เราออกแบบได้ได้วย

3.การเขียนชุดคำสั่ง

ขั้นตอนนี้จะเรียกว่าการ Coding เป็นการเขียนคำสั่งต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งถ้าเราออกแบบไว้ดีผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้โปรแกรมที่มีการทำงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.การทดสอบโปรแกรมและดีบักโปรแกรม

เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนนี้ก็สามารถแก้ไขโปรแกรมใหม่ได้ ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้หากเขียนเสร็จแล้วสั่งให้ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมถ้าเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการใช้งานก็อาจทำให้ผู้ใช้งานไม่พอใจได้  ต้องส่งกลับมาแก้อีกทีทำให้เสียเวลา  ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลย ซึ่งการทดสอบหรือ Testing จะหมายถึง การทดสอบว่าโปรแกรมนั้นให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามกำหนดไว้หรือไม่ซึ่งผู้ทีทำการทดสอบโปรแกรมจะมีการใส่ข้อมูลที่จะทดสอบลงไปในโปรแกรมดูถ้าผลลัพธ์ถูกต้องก็แสดงว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้แต่ถ้าผลลัพธ์ไม่ถูกต้องก็ต้องนำกลับไปแก้ใหม่  ส่วนการดีบัก (Debugging) จะเป็นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโปรแกรม

ข้อแตกต่างระหว่างการทดสอบ (Testing) และการดีบัก (Debugging)


 • การทดสอบโปรแกรมจะเริ่มทดสอบด้วยการรู้เงื่อนไข, รู้ข้อมูลที่จะทดสอบและรู้ผลลัพธ์หลังจากที่ใส่ข้อมูลทดสอบลงไปในโปรแกรมแล้วส่วนการดีบักเริ่มต้นการตรวจสอบที่ยังไม่รู้เงื่อนไขต่าง ๆ และไม่รู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
 • การทดสอบสามารถให้ผู้ทำหน้าที่ทดสอบ (Software Tester) หรือบุคคลอื่น ๆ ทดสอบได้ แต่การดีบักจะต้องให้ผู้เขียนโปรแกรมเท่านั้นเป็นคนตรวจสอบ
 • การทดสอบเป็นการตรวจสอบหรือทดลองความผิดพลาดของโปรแกรมเมอร์ว่าโปรแกรมเมอร์ได้เขียนโปรแกรมผิดพลาดทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการหรือไม่  ส่วนการดีบักเป็นการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะส่งโปรแกรมไปทดสอบ


ขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือ หนทางสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ สั่งซื้อได้ที่ NetDesign
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฏีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ ได้ที่ : http://sdlcth.blogspot.com

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Water Fall Model

Water Fall Model เป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลำดับขั้นตอนจากบนลงล่าง (เหมือนน้ำตกโดยกระแสน้ำจะไหลจากข้างบนลงสู่ข้างล่างเสมอ) โดยจะมีการแบ่งขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. Requirement เป็นขั้นตอนในการกำหนดปัญหารวมถึงกำหนดเป้าหมายและกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
 2. Analysis เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาและการทำงานต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์
 3. Design  เป็นการออกแบบโปรแกรมเพื่อที่จะให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 4. Coding  เป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไ้ว้ในขึ้นตอนที่ 3
 5. Testing เป็นขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม  ซึ่งรวมไปถึงการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยของโปรแกรมด้วย
 6. Maintenance เป็นขั้นตอนในการบำรุงรักษาและการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลำดับขั้นตอนจากบนลงล่าง Water Fall Model
Water Fall Modelขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือ หนทางสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ สั่งซื้อได้ที่ NetDesign
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://sdlcth.blogspot.com/2012/11/waterfall-model.html

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

การจำลองเครื่องเป็น Web Server ด้วยโปรแกรม XAMPP

การเขียน Website ที่มีการใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) หรือการเขียน Web Application นั้น ถ้าเราต้องการดูผลลัพธ์ที่ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนที่จะทำการ Upload เว็บขึ้นไปบน Hosting  เราจำเป็นที่จะต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ทำงานเป็น Web Server เสียก่อน

โปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Web Server เพื่อทดสอบการเขียนเว็บนั้นมีหลายยี่ห้อ เช่น Appserv, XAMPP, WAMP เป็นต้น ในบทความนี้จะสาธิตการจำลองเครื่องเป็น Web Server ด้วยโปรแกรม XAMPP นะครับ  พร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการจำลองเครื่องให้เป็น Web Server ด้วยโปรแกรม XAMPP กันเลยครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนอื่นเราต้อง Download โปรแกรม XAMPP กันก่อน สามารถ Download โปรแกรมได้ที่ http://goo.gl/DHZohx  เวอร์ชั่นที่ให้ Download เป็นเวอร์ชั่น 1.8.1  สำหรับท่านที่ต้องการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดสามารถ Download ได้ที่เว็บของ XAMPP โดยตรงรับ

ขั้นตอนที่ 2 : เราจะได้ไฟล์ xampp-win32-1.8.1-VC9.7z  (ต้องใช้ Winrar หรือ 7Zip ในการแตกไฟล์นะครับ)  ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเลือก Extract File... จะได้หน้าต่างตามรูป > คลิกเลือก Drive C: > คลิกปุ่ม OKขั้นตอนที่ 3 : ที่ Drive C: เราจะได้โฟลเดอร์ xampp เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งครับ

ขั้นตอนสั่งให้ XAMPP ทำงานครับ

ขั้นตอนที่ 1 : ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ xampp
ขั้นตอนที่ 2 : ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ xampp-control.exeขั้นตอนที่ 3 : ถ้าเครื่องไม่เคยติดตั้ง XAMPP มาก่อนจะมีหน้าต่างมาให้เลือกภาษามี 2 ภาษา เราก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับ (ธงชาติสหรัฐ)

ขั้นตอนที่ 4 : ได้หน้าต่างดังรูป ให้เราคลิกปุ่ม Start สองปุ่มในส่วนของ Apache กับ MySQLขั้นตอนที่ 5 : จะได้หน้าต่างเกี่ยวกับ Windows Firewall ขึ้นมาตามรูป ให้เราเลือก Allow accessขั้นตอนที่ 6 : Service ในส่วนของ Apache กับ MySQL จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาตามรูปขั้นตอนที่ 7 : เปิด Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ "http://localhost"  กด enter  > จากนั้นคลิกเลือกภาษาอังกฤษขั้นตอนที่ 8 : ได้ผลลัพธ์ตามรูปเป็นอันเสร็จพิธีครับวิธีการทดสอบ Website ก่อนจะทำการ Upload เว็บขึ้นไปไว้บน Hosting 

สำหรับคนที่เคยใช้ Appserv มาก่อนคงทราบว่าเวลาจะเก็บไฟล์เราต้องเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ www สำหรับโปรแกรม XAMPP เราจะเก็บไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ htdocs นะครับ

ส่วนคนที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนเลยก็ขอให้เอาไฟล์เว็บที่เราทำไปเก็บไว้ที่ htdocs ตามรูป

ปล. XAMPP นั้นมีหลายเวอร์ชั่นให้เราเลือกใช้งานนะครับ อธิบายคร่าวประมาณนี้นะครับ

 • XAMPP install version : เวอร์ชั่นนี้มีเครื่องมือให้ครบทุกอย่างครับ ดับเบิลคลิก next next เป็นอันเสร็จ
 • XAMPP Portable version : เวอร์ชั่นนี้เป็นแบบ portatble แตกไฟล์ปุ๊ปใช้งานได้ทันที
 • XAMPP Portable Lite version : เวอร์ชั่นนี้เป็นแบบ portable  แต่มี service ให้ใช้งานแค่ Apache กับ MySQL เท่านั้นไม่มี FileZilla, TomCat, Mecury 
 • XAMPP 7z or Zip version : เวอร์ชั่นนี้เป็นแบบบีบอัดไฟล์มาเวลาใช้งานแตกไฟล์ แล้วดับเบิลคลิกใช้งานได้เลยเช่นเดียวกันครับ

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชาชาติยุคดิจิตอล Digital Nation ตอนที่ 2

บทที่ 6 : ความเสมอภาคของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา


การยัดเยียดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษาในทันทีโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษา บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การสร้างวัฒนธรรมทางการศึกษาแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยเวลาเพื่อให้ทั้งสถานศึกษาบุคลากร และนักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวอย่างช้า ๆ ซึ่งผู้วางนโยบายของรัฐจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้

การจัดโครงการการศึกษานอกเวลาสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดให้เยาวชนทีเ่กิดความเบื่อหน่ายได้เข้ามามีส่วนรวม และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้

รัฐบาลฟินแลนด์ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการฝึกอบรมครูซึ่งมีงบประมาณรวม 2.5 ล้านยูโรต่อปี  เพื่อฝึกอบรมครูทั่วประเทศนอกเหนือจากการอบรมที่แต่ละสถานศึกษาได้จัดให้มีขึ้นอยู่แล้ว

ควรปลูกฝังค่านิยมที่ว่า "คนทุกชนชั้นล้วนมีศักยภาพในการเรียนรู้และมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน"

ความเสมอภาคทางการศึกษามีการโต้เถียงกันอยู่ใน 2 ประเด็นหลักได้แก่

 1. ประเด็นของ "ความเสมอภาคของทรัพยากร" ซึ่งเกี่ยวกับการสรรหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดสรรเงินภาษีเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาในแต่ละส่วนของประเทศอย่างเหมาะสม
 2. ประเด็นของ "ความพอเพียงของการศึกษา" ซึ่งเกี่ยวกับการพิจารณาความสมดุล ระหว่างวัตถุดิบทางการศึกษา (เช่น ครูอาจารย์, อุปกรณ์, หลักสูตร ฯลฯ) กับผลผลิตทางการศึกษา (เช่น ผลการเรียนของนักเรียน) ซึ่งผลการพิจารณานี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคดีความที่มีการฟ้องร้องภาครัฐเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของระบบการศึกษาในปัจจุบัน

การตัดสินใจขยายเวลาทำการของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาได้ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องกันมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ความไม่แน่นอนด้านงบประมาณ และการให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนแปลงโครงการ และนโยบายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้การพัฒนาที่ได้ดำเนินการมายังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

กรณีศึกษาประเทศเยอรมนี


กรณีของประเทศเยอรมนีซึ่งมีอัตราการว่างงานที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม OECD คือ การที่รัฐวางนโยบายให้เยาวชนได้เริ่มทำงานตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน และส่งเสริมให้พวกเขาได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเยอรมัน ซึ่งตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ โครงข่ายพื้นฐาน ความสามารถของบุคลากร และเนื้อหา

กรณีประเทศฟินแลนด์  


 • ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ผ่านสถานศึกษาหลากหลายรูปแบบ อาทิ โรงเรียน ห้องสมุด บ้าน ที่ทำงาน เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้เกิดการจัดเตรียมสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย โดยลบล้างค่านิยมเก่า ๆ ที่การศึกษาจะสามารถได้รับจากการเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานเท่านั้น
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเรียนของเยาวชนก็ถือเป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • ขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี และการฝึกอบรมทักษะผ่านโครงการการศึกษานอกโรงเรียน
 • ส่งเสริมการฝึกงานของเยาวชนในวัยเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน

นโยบายการพัฒนาที่จำเป็น


 1. ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นสิ่งที่มีคามสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้การพัฒนาสามารถเกิดขึ้นได้ในวงกว้าง
 2. การจัดให้มีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้
 3. เงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอและต่อเนื่องในระดับประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้การพัฒนาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 4. ทักษะและความชำนาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 7 : หนุ่มสาวยุคไร้สาย ความกระปรี้กระเปร่าของโลกอินเตอร์เน็ต


่ความรู้ทางดิจิตอลนั้นควรได้รับการยอมรับว่า เป็นความรู้พื้นฐานอีกอย่างหนึ่งเทียบเท่ากับความรู้ในด้านการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์  นอกจากนี้สังคมยังควรตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะช่วยสนับสนุนค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประชาธิปไตย

การปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนี้จะประสบผลสำเร็จได้ ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกหลายประการด้วยกันคือ

 1. การให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลและการรับข้อมูล ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ในระบบออนไลน์มักจะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเมือง แต่มักไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างออกไป  ในขณะที่การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนถือเป็นส่ิงสำคัญ เยาวชนก็จำเป็นต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นและร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่อย่างเหมาะสม
 2. การที่ปัจจุบันมีเว็บไซต์เชิงพาณิชย์จำนวนมากที่จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นหรือดำเนินการเลือกตั้งแบบจำลองขึ้่น เพื่อก่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ที่มีความคิดเห็นร่วมกันไว้เป็นกลุ่ม แทนที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีความเห็นแตกต่างกัน เราควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทางความคิดที่จะทำให้เกิดการต่อต้านฝ่ายตรงข้าม แต่ควรจุดประกายความคิดให้กับคนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
 3. ในเว็บไซต์ประเภทชุมชนออนไลน์มักมีการจัดแบ่งกลุ่มสนทนาออกตามประเภทความสนใจ ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักเข้าร่วมเฉพาะในกลุ่มสนทนาที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกับตนเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ทำให้ชุมชนออนไลน์ีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากชุมชนที่เป็นอยู่จริงในชีวิตประจำวัน  อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมเช่นนี้ย่อมบดบังศักยภาพของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการเปิดโอกาสให้คนจากทั่วทุกมุมโลกติดต่อสื่อสารกันอย่างอิสระ และสร้างความเป็นไปได้ในการปรับความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนที่มีความเห็นแตกต่างกันให้หมดไป  ผู้ดูแลเว็บไซต์ประเภทดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นผู้มีส่วนประกอบสำคัญในการควบคุมบทสนทนาที่ดำเนินไปในระบบออนไลน์ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ  ยิ่งไปกว่านี้ซอฟแวร์ใหม่ ๆ ที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นสำหรับระบบลักษณะนี้ก็ควรได้รับการทบทวนและทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าบทสนทนาออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นบนระบบดังกล่าวต้องเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ


บทที่ 8 : บทสรุป


จอห์น สจวต มิลล์  "ความเสมอภาคจะเกิดในสังคมได้ก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอความคิดหลากหลายในสังคมเท่านั้น"

สังคมดิจิตอล หมายถึง  สังคมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการของประชาธิปไตย  เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและการสร้างอิสรภาพในการดำรงชีวิตของคนในสังคมขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ ประชาชาติยุคดิจิตอล Digital Nation สั่งซื้อได้ที่ SE-ED

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชาชาติยุคดิจิตอล Digital Nation ตอนที่ 1

สวัสดีครับไปเดินเล่นในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาก็พบหนังสือเล่มนี้ชื่อน่าสนใจดีครับเลยยืมมาอ่านฝรั่งเขียนแล้วคนไทยเอามาแปล ถือว่าเปิดหูเปิดตาและได้แนวคิดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้อ่านเป็นอย่างยิ่ง ^_^"

นี่คือเนื้อหาบางส่วนจากในหนังสือที่ผมเห็นว่าน่าสนใจเลยนำมาเผยแพร่ให้ได้อ่านและนำไปคิดกันครับ เราคงหนีไม่พ้น Digital Nation

บทที่ 1 : สังคมดิจิตอล ณ ทางแยก

ผู้นำประเทศถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสความตระหนักของสังคมต่อปัญหาด้านการศึกษาและความเสมอภาคทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเหลานี้  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้มีการขานรับที่เหมาะสมจากภาครัฐและเอกชน โดยส่งเสริมให้มีการขยายการลงทุนอย่างเพียงพอ เพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่มีความเสมอภาคสำหรับทุกคนในสังคมต่อไป

บทที่ 2 : ทุกคนควรมีความรู้พื้นฐานอย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์

การสื่อสารถือเป็นส่ิงจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์และสังคม การมีอิสระในการค้นหา ได้รับ และใช้ประโยชน์ ข้อมูลถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่มีความสำคัญ และเป็นความจำเป็นขั้นต้นที่จะนำมาซึ่งสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ

นายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เปรียบเทียบระบบโทรคมนาคมว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากับการมีน้ำดื่มและยารักษาโรค เขาได้แสดงถึงนัยทางการเมืองที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่

 1. มนุษย์ควรมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด
 2. มนุษย์ควรได้รับโอกาสในการสื่อสารความคิดของตนแก่สังคม ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดโอกาสดังกล่าว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงแม้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล
นายเนลสัน แมนดาลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ "ความสามารถในการสื่อสารจะกลายเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21"

บทที่ 3 : แลกเปลี่ยนวิญญาณเพื่อยุคดิจิตอล


เราควรสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ชีวิตออนไลน์หรือไม่

การเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียอย่างรุนแรง หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสนใจในด้านความเสมอภาคในสังคมอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น การกุมอำนาจของสื่อโดยคนบางกลุ่ม

มุมมอง 2 แบบใหญ่ ๆ คือ มุมมองของการถือประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ และมุมมองของสิทธิมนุษยชน  นายโทมัส โอนีล (Thomas O'Neill) กล่าวว่า "เราจะโต้เถียงปัญหากันในแง่ศีลธรรมเพื่ออะไร ในเมื่อเราสามารถมองปัญหาในเชิงเศรษฐกิจได้"

แนวคิดในเรื่องของ "ทุนมนุษย์ (human capital)" เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสังคมดิจิตอล .... แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า สถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเป็นกุญแจสำคัญสู่การได้มาซึ่งอิสระในการดำรงชีวิต  ทั้งนี้ในการดำรงชีวิตอย่างราบรื่นและการมีอนาคตที่มั่นคงของมนุษย์และสังคม เราจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณอย่างถูกต้อง ....การศึกษาเป็นกลจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บทที่ 4 : พรมแดนใหม่ของสิทธิมนุษยชน


วิธีการสร้างความมั่นคงของประเทศที่ดีที่สุดคือการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

แถลงการณ์สากลเรื่องสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า "การมีอิสระในการค้นหา ได้รับ และใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านสื่อทุกชนิดโดยไม่จำกัดพรมแดนทางการเมือง ถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง"

ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษานั้น สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดย่อมมิใช่การจัดหาอุปกรณ์ แต่เป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างคล่องแคล่ว

บทที่ 5 : สังคมดิจิตอล สีดำและสีขาว


ระบบสื่อสารมวลชนที่เสมอภาคและเปิดโอกาสให้กับความคิดเห็นที่แตกต่าง ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสังคมดิจิตอล นโยบายรัฐอีกหลายอย่างที่ขัดต่อการพัฒนาข้างต้น เช่น การกำหนดให้มีการควบคุมสัมปทานของช่องทางสื่อสารและสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญโดยรวมอำนาจการตัดสินใจไว้กับองค์กรบางกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมดิจิตอลทั้งสิ้น

เงินอย่างน้อย 30% ของงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาควรถูกใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและได้ข้อสรุปว่า เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของเยาวชนได้ แต่จำเป็นต้องได้รับการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอ

การที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต้องดำเนินการ 2 ประการ คือ
 1. ครูอาจารย์ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ให้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนได้
 2. โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างกว้างขวางปล. บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอนนะครับ อ่านตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ ประชาชาติยุคดิจิตอล Digital Nation สั่งซื้อได้ที่ SE-ED

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ได้ที่นี่ Download Free Software

สวัสดีครับ

วันนี้มีโปรแกรมน่าสนใจมานำเสนอทุกท่านครับ ซึ่งก็มีหลายตัวรวม ๆ กันมาให้ เผื่อว่าตรงตามที่ต้องการก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับ

Free YouTube Downloader : โปรแกรมฟรีสำหรับ Download YouTube มาเป็นไฟล์ Video หรือ MP3 ใช้งานง่ายครับแถมฟรีอีกต่างหาก ไฟล์ชื่อ YTDSetup.zip นะครับ

ProShowGold : โปรแกรมสำหรับตัดต่อ VDO แบบง่าย ๆ มีลูกเล่นให้เลือกใช้มากมายพอสมควรเลยครับ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น ยิ่งใครเคยใช้ Movie Maker มาก่อนตัวนี้คล้า่ย ๆ กันเลยครับ แต่ลูกเล่นเยอะกว่า ไฟล์ชื่อ proshowgold.zip

7zip Portable : โปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์ [zip file or rar file] บ้านเราอาจไม่ค่อยคุ้นเพราะใช้งาน winzip / winrar กันจนชิน แต่เจ้า 7zip นี่ความสามารถในการบีบอัดสูงกว่าและสามารถแตกไฟล์ที่บีบอัดได้หลากหลายนามสกุล [.zip .rar .7z] ข้อสำคัญเป็น open source freeware ถูกกฎหมายลงได้เลยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ... สำหรับ version ที่นำมาให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันเป็นเวอร์ชั่นแบบ Portable [ไม่ต้อง install ลงเครื่อง]

FileZilla : โปรแกรม FTP สำหรับ upload file ขึ้นเว็บ version นี้เป็น Portable อีกเช่นเดียวกัน แตกไฟล์ zip แล้วดับเบิลคลิกใช้งานได้ทันที ข้อสำคัญเป็น open source freeware ถูกกฎหมายลงได้เลยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์

Photoscape 3.3 : โปรแกรมตกแต่งภาพที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานง่ายมากกก เป็น Freeware และเป็น Portable ดับเบิลคลิกใช้งานได้เลย

Adobe Photoshop CS5 : โปรแกรมตกแต่งภาพสำหรับมืออาชีพ จริง ๆ มือสมัครเล่นอย่างผมก็ใช้บ้างเป็นบางเวลานะครับเป็น Portable ดับเบิลคลิกใช้งานได้เลย

ZoomIt : โปรแกรมที่เหมาะกับครู วิทยากร หรือคนที่ต้องบรรยายหน้าชั้นเรียนบ่อย ๆ เอาไว้ Zoom หน้าจอ มีปากกาให้เขียน สามารถพิมพ์ข้อความอธิบายได้ แล้วก็ยังเอาไว้จับเวลาได้ด้วย  ... อาชีพครู อาชีพวิทยากร ควรมีติดตัวไว้ครับ Freeware

Adobe Dreamweaver CS5 : โปรแกรมเขียนเว็บยอดนิยม เวอร์ชั่นนี้แตกต่างจาก CS3 อยู่พอสมควรเลยครับรูปแบบการเขียนเว็บจะปรับเป็นมาตรฐาน HTML5 และ CSS ... ตอนติดตั้งมันจะเงียบ ๆ นะครับไม่ต้องตกใจ

HFS [Http File Server] : เป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์แบบ HTTP เอาไว้แชร์ไฟล์โดยไม่ต้องไป set ค่าอะไรให้ยุ่งยาก ลาก ลาก วาง วาง เสร็จ หรือถ้าต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ สามารถศึกษาวิธีใช้งานได้ที่ http://goo.gl/m6gDEp หรือ http://goo.gl/dVGnMm  ข้อสำคัญเป็น open source freeware

Notepad++ : โปรแกรม Editor ยอดนิยม ท่านไหนที่เคยใช้ notepad / editplus ในการเขียน code ลองใช้ Notepad++ ดูครับใช้งานง่าย plugin เพียบ ... เป็น open source freeware แตกไฟล์แล้วดับเบิลคลิกใช้งานได้ทันทีครับ

Xampp : โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องเป็น Web Server เป็นโปรแกรมที่มีการนำโปรแกรมหลายตัวไว้ ด้วยกัน หลังการติดตั้งสามารถทดสอบเขียนโปรแกรมได้ทันที ภายในมีทั้ง Apache, PHP, PERL, MySQL, phpMyAdmin ... ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจนแซงหน้า appserv ไปเรียบร้อยแล้ว ที่นำมาให้ download กันเป็น Portable แตกไฟล์ดับเบิลคลิกใช้งานได้เลยครับ

ทุกโปรแกรมที่กล่าวมาสามารถ Download ได้ที่

https://googledrive.com/host/0BymflvB3DeVCU3dkUTBvNGVtMW8/